معرفی نیرو های پشتیبان همراه مشاوره و تعین سطح رایگان

از دیگر خدمات آکادمی زبان ارس،پشتیبانی و مشاوره ی حضوری و تلفنی به شما عزیزان است.آن دسته از عزیزانی که به دلیل کمبود وقت قادر به حضور در آموزشگاه به جهت تعیین سطح نمی باشند،کافیست با شماره گیری تلفن آکادمی اَرس از پشتیبانی و مشاوره رایگان اَرس بهره مند گردند و از چگونگی برگزاری کلاس ها و شرایط ثبت نام مطلع شوند.

کادر آموزشی

نگار پورشعبان

معاونت

  9127144975

neda.zaroudi@yahoo.com

نگار پورشعبان

معاونت

  9127144975

neda.zaroudi@yahoo.com

نگار پورشعبان

معاونت

  9127144975

neda.zaroudi@yahoo.com

نگار پورشعبان

معاونت

  9127144975

neda.zaroudi@yahoo.com

کادر اجرایی

نگار پورشعبان

معاونت

  9127144975

neda.zaroudi@yahoo.com

نگار پورشعبان

معاونت

  9127144975

neda.zaroudi@yahoo.com

نگار پورشعبان

معاونت

  9127144975

neda.zaroudi@yahoo.com

نگار پورشعبان

معاونت

  9127144975

neda.zaroudi@yahoo.com