آزمونهای بین المللی دیگر

بسیاری از داوطلبان مهاجرت و یا تحصیل در کشورهای خارجی، به مدارک معتبر بین المللی منطبق با استانداردهای جهانی نیاز دارند تا پاسخگویشان برای رسیدن به سطح زبان مورد نیاز حضور در دانشگاه و یا کشور انگلیسی زبان مورد نظر باشد.
چنین آزمونهایی با توجه به اهداف کشور و یا دانشگاه مقصود، از تنوع بسیاری برخوردار هستند که عبارتند از:

(GRE (Graduate Record Examination *
(GMAT (Graduate Management Admission Test *
(BEC (Business English Certificate *
(BULATS (Business Language Testing Service *
(OET (Occupational English Test *
(KET (Key English Test *
(PET (Preliminary English Test *
(FCE (First Certificate in English *
(CAE (Certificate in Advanced English *
(CPE (Certificate of Proficiency in English *
(TOEIC (Test of English for International Communication *
(TKT (Teaching English Test8 *
(ILEC (International Legal English Test *
(TOLES (Test Of Legal English Skills *
(LTE (London English Test *
(YLE (Young Learners English8 *

البته (MCHE (Ministry of Culture & Higher Education Exam و TOLIMO آزمونهای استاندارد زبان انگلیسی هستند که در ایران به منظور اهداف دانشگاه های داخلی طراحی شده اند.
موسسه ارس طی سال ها سابقه آموزش در این دوره ها، موفق به طراحی و برگزاری دوره های مذکور گردیده است و کارنامه موفقیت آمیز دانشجویانی که با این گروه آموزشی توانسته اند مسیر خود را با حصول نتیجه مطلوب پشت سر بگذارند گویای این مطلب است.
در موسسه ارس علاوه بر آموزش تخصصی مهارت های لازم در آزمونهای مذکور، آزمونهای آزمایشی طراحی شده اند که به طور مرتب همراه با برنامه ریزی و زمان بندی دقیق برگزار می شوند.
شرایط و قوانین حاکم در این آزمونهای آزمایشی کاملاً با آزمونهای واقعی منطبق است و کارنامه ای مشابه با کارنامه اصلی به داوطلبان ارائه می گردد که بیانگر نقاط ضعف و قوت آنهاست؛ بنابراین، دانشجویان می توانند در طول دورهء آمادگی، روند پیشرفت خود را مشاهده کنند و پس از حصول اطمینان، با آمادگی کامل در آزمون اصلی شرکت نمایند. بدیهی است که استفاده از منابع متنوع و موثق برای آموزش دانشجویان از اهمیت ویژه ای برخوردار است که به برخی از آنها اشاره می شود: