برگزاری جلسات پرسش و پاسخ با نمایندگان دانشگاه های خارج از کشور