خلاصه مطالب Going to

خلاصه ساختار استفاده از Going to در زبان انگلیسی

صحبت کردن و به کار بردن جملات در انگلیسی خیلی بیشتر از آنچه که به نظر می رسند مهم هستند . به عنوان مثال هنگامی می خواهیم در مورد آینده صحبت کنیم، جمله ای که به کار می بریم »دید« ما را نسبت به آینده نشان می دهد، گاها حتی احساسات شخصی ما را.

در جدول زیر به طور تقریبی احتمال رخداد هر یک از ساختارهای ذکر شده را ملاحظه می کنید. این جدول به شما کمک می کند که بهتر در مورد مفهوم آینده فکر کنید:

مثال هنگام استفاده ساختار احتمال رخداد واقعه قبل از صحبت در مورد آن به درصد
Don’t get up .I’ll answer the phone. no plan will 0%
We’re going to watch TV tonight intention going to 70%
I’m taking my exam in June plan حال استمراری 90%
My plane takes off at 6.00am tomorrow schedule حال ساده % 99.999

مطالب مرتبط فصل چهارم آموزش گرامر