دوره های جامع

دوره های عمومی آموزش زبان انگلیسی (English For General Purposes (EGP برای دانشجویانی طراحی شده است که می بایست به فراگیری مهارت های عمومی زبان بپردازند.
در مجامع آکادمیک به منابع یا کتابهای آموزشی کاملی که در قالب یک مجموعه گردآوری شده است Course Book گفته می شود. این منابع در آموزشگاه های مختلف به عنوان محور اصلی آموزش قرار می گیرند، به عنوان مثال یک موسسه آموزشی سری Interchanges را انتخاب می کند تا با استفاده از این بسته آموزشی بتواند دانشجویان خود را در روند فراگیری زبان یاری دهد.
وجه تمایز ارس نسبت به سایر موسسات آموزشی بکارگیری متد Needs Analysis است که با نظر به آن از منابع و بسته های آموزشی مختلف بهره می گیرد تا جوابگوی نیازها و الویت های داوطلبان در سطوح مختلف باشد.
از منابع مختلف آموزشی این موسسه می توان به نمونه های زیر اشاره کرد:

 Language Leader *
New English File *
American Cutting Age *
Interchanges *
Landmark *
Top Notch *
New Headway *
True to Life *