نظارت بر کیفیت آموزشی در طول دوره و نظر سنجی منظم از زبان آموزان