معرفی نیرو های پشتیبان همراه مشاوره و تعین سطح رایگان

از دیگر خدمات آکادمی زبان ارس،پشتیبانی و مشاوره ی حضوری و تلفنی به شما عزیزان است.آن دسته از عزیزانی که به دلیل کمبود وقت قادر به حضور در آموزشگاه به جهت تعیین سطح نمی باشند،کافیست با شماره گیری تلفن آکادمی اَرس از پشتیبانی و مشاوره رایگان اَرس بهره مند گردند و از چگونگی برگزاری کلاس ها و شرایط ثبت نام مطلع شوند.

کادر آموزشی

نام و نام خانوادگی

معاونت

توضیحات در این قسمت قرار خواهد گرفت.توضیحات در این قسمت قرار خواهد گرفت.

نام و نام خانوادگی

معاونت

توضیحات در این قسمت قرار خواهد گرفت.توضیحات در این قسمت قرار خواهد گرفت.

نام و نام خانوادگی

معاونت
grammar-Cambridge

توضیحات در این قسمت قرار خواهد گرفت.توضیحات در این قسمت قرار خواهد گرفت.

نام و نام خانوادگی

معاونت

توضیحات در این قسمت قرار خواهد گرفت.توضیحات در این قسمت قرار خواهد گرفت.

کادر اجرایی

نام و نام خانوادگی

معاونت

توضیحات در این قسمت قرار خواهد گرفت.توضیحات در این قسمت قرار خواهد گرفت.

نام و نام خانوادگی

معاونت

توضیحات در این قسمت قرار خواهد گرفت.توضیحات در این قسمت قرار خواهد گرفت.

نام و نام خانوادگی

معاونت

توضیحات در این قسمت قرار خواهد گرفت.توضیحات در این قسمت قرار خواهد گرفت.

نام و نام خانوادگی

معاونت

توضیحات در این قسمت قرار خواهد گرفت.توضیحات در این قسمت قرار خواهد گرفت.