سطح پیشرفته Advanced

برای شروع آزمون باید وارد شوید .

  • سطح بالاتر از متوسطه Upper-Intermediate
  • سطح پیش متوسطه Pre-intermediate
  • سطح متوسطه Intermediate
  • سطح مقدماتی Elementary
  • سطح مبتدی Fundamental