افعال اسمی پس از افعال اصلی

Gerunds after certain verbs

گاهی اوقات یک فعل را بعد از یک فعل دیگر به کار می بریم. در این حالت فعل دوم معمولا به شکل ریشه استفاده می شود:

I want to eat.

ولی بعضی وقتها فعل دوم باید فعل اسمی باشد:

I dislike eating .

این موضوع به فعل اولی بستگی دارد. در زیر لیستی از افعال را می بینید که فعل بعد از آنها معمولا در غالب gerunds (اسمی) می باشد:

admit – appreciate – avoid – carry on – consider – defer – delay – deny – detest – dislike – endure – enjoy – escape – excuse – face – feel like – finish – forgive – give up – can’t help – imagine – involve – leave off – mention – mind – miss – postpone – practice – put off – report – resent – risk – can’t stand – suggest – understand

 

به مثال های زیر توجه کنید:

She is considering having a holiday.
Do you feel like going out?
I can’t stand not seeing you.

برخی افعال هستند که چندان فرقی نمی کند که به چه شکلی به کار روند:

I like to play tennis.

I like playing tennis.

It started to rain.

It started raining.

افعال اسمی پس از افعال اصلی

مطالب مرتبط فصل پنجم آموزش گرامر