آزمون بین المللی IELTS

بسیاری از داوطلبان مهاجرت و یا تحصیل در کشورهای خارجی، به مدارک معتبر بین المللی منطبق با استانداردهای جهانی نیاز دارند تا پاسخگویشان برای رسیدن به سطح زبان مورد نیاز حضور در دانشگاه و یا کشور انگلیسی زبان مورد نظر باشد.
چنین آزمونهایی با توجه به اهداف کشور و یا دانشگاه مقصود از تنوع بسیاری برخوردار هستند که آزمون International English Language Testing System یکی از آنهاست.
موسسه ارس طی سال ها سابقه آموزش در این دوره ها، موفق به طراحی و برگزاری دوره های IELTS شده است و کارنامه موفقیت آمیز دانشجویانی که با این گروه آموزشی توانسته اند مسیر خود را با حصول نتیجه مطلوب پشت سر بگذارند گویای این مطلب است.
در موسسه ارس علاوه بر آموزش تخصصی هر یک از چهار مهارت اصلی Speaking, Listening, Reading, Writing که برای آزمون IELTS)Academic & General) طراحی شده اند، آزمونهای آزمایشی بطور مرتب همراه با برنامه ریزی و زمان بندی دقیق برگزار می شود.
کلیه شرایط و قوانین حاکم در این آزمونهای آزمایشی کاملاً با آزمونهای واقعی Cambridge ESOL Examinations منطبق است و کارنامه ای مشابه با کارنامه اصلی به داوطلبان ارائه می گردد که بیانگر نقاط ضعف و قوت آنهاست؛ بنابراین، دانشجویان می توانند در طول دورهء آمادگی، روند پیشرفت خود را مشاهده کنند و پس از حصول اطمینان، با آمادگی کامل در آزمون اصلی شرکت نمایند. بدیهی است که استفاده از منابع متنوع و موثق برای آموزش دانشجویان از اهمیت ویژه ای برخوردار است که به برخی از آنها اشاره می شود: