افعال اسمی Gerunds

وقتی یک فعل با “ing” ختم می شود، آن فعل یا فعل اسمی است و یا preset participle (زمان حال، فرمی از فعل که مانند صفت عمل می کند.)

هنگامی که از فعل ing دار شبیه به اسم استفاده کنیم معمولا gerunds خواهد بود:

Fishing is fun.

هنگامی که از فعل ing دار شبیه به فعل و یا صفت استفاده کنیم، معمولا present participle است.

Anthony is Fishing.

I have a boring teacher.

در درس بعد نگاهی خواهیم داشت به روش های مختلفی که از gerund ها استفاده می کنیم.

افعال ing دار

مطالب مرتبط فصل پنجم آموزش گرامر