به این شرط «امکان غیر واقعی» یا “Unreal Possibility” می گویند. دومین شرط از جهاتی شبیه به اولین شرط است، ما هنوز به آینده می اندیشیم. ما به یک وضعیت یا موقعیتی خاص در آینده و نتیجه آن فکر می کنیم.

به نظر شما چرا به آن Unreal Possibility نیز می گویند؟

زیرا در واقعیت امکان رخ دادن وضعیتی که به آن می اندیشیم وجود ندارد، مگر تحت شرایطی خاص.

فرض کنید که شما بلیط Lottery (یک نوع بخت آزمایی) را ندارید. آیا امکان برنده شدن شما در بخت آزمایی وجود دارد؟! به هیچ وجه. ولی شاید شما در آینده یک بلیط Lottery تهیه کنید. پس شما میتوانید به برنده شدن در آینده فکر کنید، درست مثل یک رویا. واقعی نیست ولی امکان پذیر است.

ساختار کلی جملات شرطی نوع دوم به شکل زیر است :

حال ساده + مُدال گذشته + , + گذشته ساده + if

* برای یادآوری افعال مدال به درس افعال مدال یا افعال کمکی کیفی مراجعه کنید.

نتیجه شرط اگر
WOULD +base verb past simple
I would buy a car. I won the lottery If

 

همان گونه که در جدول فوق می بینید برای بیان وضعیت از زمان گذشته ساده استفاده می کنیم و در قسمت نتیجه نیز به جای will از would .

چند مثال دیگر در دو حالت مختلف:

نتیجه شرط اگر
WOULD +base verb past simple
.I would be happy I married Mary if
.she would marry him Ram became rich if
?would you be surprised it snowed next July if
?what would you do it snowed next July if

 

شرط اگر نتیجه
past simple WOULD +base verb
.I married Mary if I would be happy
.he became rich if She would marry Ram
? it snowed next July if Would you be surprised
 ? it snowed next July if What would you do

 

نکته: گاهی اوقات به جای Would از کلماتی چون: Could ، Should و Might استفاده می کنیم.

If I won a million dollars, I could stop working.

second conditional grammar
قبلی
جملات شرطی نوع اول
بعدی
جملات شرطی نوع سوم

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

نوع دوره :*
متقاضی کدام دوره هستید؟*

مقالات مرتبط :

keyboard_arrow_up