زمان حال استمراری برای برنامه ریزی

ما اغلب برای صحبت درباره آینده از زمان حال استمراری استفاده می کنیم. البته که در اصل ما از زمان حال استمراری در مواقعی استفاده می کنیم که عملی در حال انجام باشد ولی چنانچه از کلمات آینده (Future words) نیز استفاده کنیم، خواهیم توانست در مورد آینده نیز صحبت کنیم.

منظور از کلمات آینده لغات و یا عباراتی نظیر tomorrow ، next week و یا In June می باشد. کلمات آینده را از روی مفهوم آنها می توان تشخیص داد.

نکته: گاهی اوقات بین قصد (going to) و برنامه ریزی (plan) تفاوتی احساس نمی شود در این گونه موارد فرقی نمی کند که از جمله ای با going to استفاده کنیم یا از حال استمراری:

We’re going to paint the bedroom tomorrow.

We’re painting the bedroom tomorrow.

توجه داشته باشید هنگامی که از حال استمراری برای بیان آینده استفاده می کنید احتمال رخ دادن چیزی که در موردش صحبت می کنیم بیشتر است، در واقع یک برنامه ریزی صحیح شده و احتمال لغو برنامه ای که با حال استمراری بیان می شود تقریبا 90 درصد است حال آنکه زمانی که از going to استفاده می کنیم این   احتمال به 70 درصد می رسد.

Mary is taking her music exam next year.

They can ‘t play tennis with you tomorrow, They’re working

We’re going to the theatre on Friday.

 

مطالب مرتبط فصل چهارم آموزش گرامر