ساختار اصلی سوال در زبان انگلیسی

ساختار اصلی سوال (Basic Question Structure)

ساختار اصلی سوال در انگلیسی بسیار ساده است:

Auxiliary verb + subject + main verb

main verb subject auxiliary verb
? Mary like you Do
? football playing they Are
? to Tokyo go Anthony Will
? ET seen you Have

یک استثناء: برای فعل be در زمان حال ساده و گذشته ساده نیازی به افعال کمکی نیست.

. German is He  : Statement
 ? German he Is  : Question

مطالب مرتبط فصل سوم آموزش گرامر