تقسیم بندی فعل-فعل مجهول

ساختار passive voice بسیار ساده می باشد:

Subject +Auxiliary verb (be) + main verb (past participle)

در ساختار فوق منظور از auxiliary verb همان helping verb می باشد.

یاد آوری : هنگامی که فعل be در غالب فعل کمکی به کار می رود (می دانید که فعل be فعل اصلی نیز می باشد) دو هدف داریم:

  • کمک به فعل اصلی برای نشان دادن تداوم و پیوستگی عمل (make continuous tense)
  • کمک به فعل اصلی برای نشان دادن تاثیر پذیری آن (make the passive)

چند مثال:

main verb (past participle)auxiliary verb (to be)subject
.by everyonedrunkisWater
.by this companyemployedare 100people 
.in europaidamI
.in dollarsnot paidareWe
? in yenpaidtheyAre

 

چه موقع از passive voice استفاده کنیم:

هنگامی که می خواهیم active object یا همان subject را مهم جلوه دهیم. هنگامی که passive object را نمی شناسیم.

مثال:

 

objectverbsubject
by Lee Harvey Oswaldwas killedPresident Kennedyدر اینجا میخواهیم active object یا
President Kennedy را مهم نشان
دهیم.
?has been stolenMy walletما passive object را نمی شناسیم.

 

نکته: همانطور که گفتیم معمولا برای معرفی passive object یا شی مفعول از لغت by استفاده می کنیم. به جمله زیر توجه کنید:

He was killed with a gun.

چرا در این جمله از by استفاده نکردیم؟

به این دلیل که در اینجا gun نقش Passive object یا همان Active subject را ایفا نمی کند، چرا که این تفنگ نبوده که او را کشته بلکه تفنگ توسط شخص دیگری به کاربرده شده است. در اصل می شود:

He was killed by somebody with a gun.

صرف Passive voice :

to be washedinfinitive
.It is washedpresentsimple
.It was washedpast
.It will be washedfuture
.It would be washedconditional
.It is being washedpresentcontinuous
.It was being washedpast
.It will be being washedfuture
.It would be being washedconditional
It has been washedpresentperfect simple
.It had been washedpast
.It will have been washedfuture
.It would have been washedconditional
.It has been being washedpresentperfect continuous
.It had been being washedpast
.It will have been being washedfuture
.It would have been being washedconditional