در اغلب موارد ما از active voice (فعل معلوم) استفاده می کنیم و بیانگر این است که فاعل (subject) عملی را بر روی شی یا مفعول (object) انجام می دهد.

مثال :

Cat eats fish.

Cat: Subject or Active object.

eats: Verb

fish: Passive object

در اینجا گربه (فاعل) عمل خوردن را بر روی ماهی (شی) انجام می دهد.

در passive voice (فعل مجهول)این فاعل است که تحت تاثیر شی قرار گرفته و عمل فعل را از شی می گیرد.

مثال:

Fish are eaten by cats.

Fish: Subject or Active object

are: Auxiliary Verb

eaten: main verb (past participle)

معمولا برای معرفی شی مفعول از این کلمه استفاده میکنیم : by

cat: Passive object or Active subject

نکته: active object شی است که جمله به خاطر آن ساخته می شود.

[bs-text-listing-2 columns=”3″ title=”مطالب مرتبط فصل اول آموزش گرامر” icon=”” hide_title=”0″ heading_color=”” heading_style=”t3-s7″ title_link=”” category=”322″ tag=”” count=”9″ post_ids=”” offset=”” featured_image=”0″ ignore_sticky_posts=”1″ author_ids=”” disable_duplicate=”0″ time_filter=”” order=”DESC” order_by=”date” _name_1=”” post_type=”” taxonomy=”” _name_2=”” cats-tags-condition=”and” cats-condition=”in” tags-condition=”in” tabs=”” tabs_cat_filter=”” tabs_tax_filter=”” tabs_content_type=”deferred” paginate=”none” pagination-show-label=”0″ pagination-slides-count=”3″ slider-animation-speed=”750″ slider-autoplay=”1″ slider-speed=”3000″ slider-control-dots=”off” slider-control-next-prev=”style-1″ ad-help=”” bs-show-desktop=”1″ bs-show-tablet=”1″ bs-show-phone=”1″ custom-css-class=”” custom-id=”” override-listing-settings=”0″ listing-settings=”” bs-text-color-scheme=”” css=””]

با شما تماس میگیریم!

مقالات مرتبط :