در اغلب موارد ما از active voice (فعل معلوم) استفاده می کنیم و بیانگر این است که فاعل (subject) عملی را بر روی شی یا مفعول (object) انجام می دهد.

مثال :

Cat eats fish.

Cat: Subject or Active object.

eats: Verb

fish: Passive object

در اینجا گربه (فاعل) عمل خوردن را بر روی ماهی (شی) انجام می دهد.

در passive voice (فعل مجهول)این فاعل است که تحت تاثیر شی قرار گرفته و عمل فعل را از شی می گیرد.

مثال:

Fish are eaten by cats.

Fish: Subject or Active object

are: Auxiliary Verb

eaten: main verb (past participle)

معمولا برای معرفی شی مفعول از این کلمه استفاده میکنیم : by

cat: Passive object or Active subject

نکته: active object شی است که جمله به خاطر آن ساخته می شود.

قبلی
تقسیم بندی فعل-فعل مجهول
بعدی
تقسیم بندی فعل-افعال کمکی

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

متقاضی کدام دوره هستید؟*

مقالات مرتبط :

keyboard_arrow_up