در اغلب موارد ما از active voice (فعل معلوم) استفاده می کنیم و بیانگر این است که فاعل (subject) عملی را بر روی شی یا مفعول (object) انجام می دهد.

مثال :

Cat eats fish.

Cat: Subject or Active object.

eats: Verb

fish: Passive object

در اینجا گربه (فاعل) عمل خوردن را بر روی ماهی (شی) انجام می دهد.

در passive voice (فعل مجهول)این فاعل است که تحت تاثیر شی قرار گرفته و عمل فعل را از شی می گیرد.

مثال:

Fish are eaten by cats.

Fish: Subject or Active object

are: Auxiliary Verb

eaten: main verb (past participle)

معمولا برای معرفی شی مفعول از این کلمه استفاده میکنیم : by

cat: Passive object or Active subject

نکته: active object شی است که جمله به خاطر آن ساخته می شود.

درخواست مشاوره رایگان

برای کسب اطلاعات بیشتر درخواست مشاوره خود را ارسال کنید و یا با ما در تماس باشید.

دوره های در حال برگزاری :

مشاوره رایگان و ثبت نام :

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

نوع دوره :*
متقاضی کدام دوره هستید؟*

مقالات مرتبط :

keyboard_arrow_up