قصد یا پیش بینی going to

قصد (Intention)

از ساختار going to هنگامی استفاده می کنیم که حتی قبل از صحبت در مورد آن قصد انجامش را داشته باشیم. به مثال های زیر توجه کنید:

I have won $1,000, I’m going to buy a new TV.

When are you going to go on holiday.

پیش بینی (Prediction)

گاهی اوقات از going to استفاده می کنیم تا در مورد آینده پیش بینی داشته باشیم و در مورد چیزی صحبت می کنیم که احتمال رخداد آن زیاد است. به چند مثال توجه کنید:

The sky is very black, it is going to snow.

It’s 8: 30! You’re going to miss the train

از will نیز برای پیش بینی استفاده می کنیم ولی در مواردی که مدرکی برای اثبات آن نداریم.

It will rain tomorrow.

فرض کنید ما این جمله را در حالی گفته ایم که هیچ گونه ابری در آسمان نبوده و هوا آفتابیست. پس برای این پیش بینی مدرکی نداریم، ولی چنانچه هوا ابری باشد می توانیم بگوییم:

It’s going to rain tomorrow.

مطالب مرتبط فصل چهارم آموزش گرامر