افعال با قاعده افعالی هستند که شکل گذشته و مجهول (قسمت دوم و سوم) آنها با اضافه شدن ed به آخر آنها ساخته میشوند. به همین دلیل به آنها افعال با قاعده می گویند. اکثر افعال در زبان انگلیسی از این نوع هستند. در جدول زیر تعدادی از این افعال را مشاهده می کنید:

لیست افعال با قاعده انگلیسی

غیر از لیست زیر بقیه افعال ، با قاعده هستن و از قانون ed پیروی می کنند .

لیست افعال بی قاعده در انگلیسی

A  ,   B
 • Arise – arose – arisen
 • Awake – awoke – awoken
 • Be – was/ were – been
 • Bear – bore – born(e)
 • Beat – beat – beaten
 • Become – became – become
 • Begin – began – begun
 • Bend – bent – bent
 • Bet – bet – bet
 • Bind – bound – bound
 • Bite – bit – bitten
 • Bleed – bled – bled
 • Blow – blew – blown
 • Break – broke – broken
 • Breed – bred – bred
 • Bring – brought – brought
 • Broadcast – broadcast – broadcast
 • Build – built – built
 • Burn – burnt/burned – burnt/burned
 • Burst – burst – burst
 • Buy – bought – bought
G  ,  H  , K
 • Get – got – got
 • Give – gave – given
 •  Go – went – gone
 • Grind – ground – ground
 • Grow – grew – grown
 • Hang – hung – hung
 • Have – had – had
 • Hear – heard – heard
 • Hide – hid – hidden
 • Hit – hit – hit
 • Hold – held – held
 • Hurt – hurt – hurt
 • Keep – kept – kept
 • Kneel – knelt – knelt
 • Know – knew – known
S
 • Saw – sawed – sawn/ sawed
 • Say – said – said
 • See – sawed – seen
 • Sell – sold – sold
 • Send – sent – sent
 • Set – set – set
 • Sew – sewed – sewn/ sewed
 • Shake – shook – shaken
 • Shed – shed – shed
 • Shine – shone – shone
 • Shoot – shot – shot
 • Show – showed – shown
 • Shrink – shrank – shrunk
 • Shut – shut – shut
 • Sing – sang – sung
 • Sink – sank – sunk
 • Sit – sat – sat
 • Sleep – slept – slept
 • Slide – slid – slid
 • Smell – smelt – smelt
 • Sow – sowed – sown/ sowed
 • Speak – spoke – spoken
 • Spell – spelt/ spelled    spelt/ spelled
 • Spend – spent – spent
 • Spill – spilt/ spilled – spilt/ spilled
 • Spit – spat – spat
 • Spread – spread – spread
 • Stand – stood – stood
 • Steal – stole – stolen
 • Stick – stuck – stuck
 • Sting – stung – stung
 • Stink – stank – stunk
 • Strike – struck – struck
 • Swear – swore – sworn
 • Sweep – swept – swept
 • Swell – swelled – swollen/ swelled
 • Swim – swam – swum
 • Swing – swung – swung
C  ,  D
 • Catch – caught – caught
 • Choose – chose – chosen
 • Cling – clung – clung
 • Come – came – come
 • Cost – cost – cost
 • Creep – crept – crept
 • Cut – cut – cut
 • Deal – dealt – dealt
 • Dig- dug – dug
 • Do – did – done
 • Draw – drew – drawn
 • Dream – dreamt/dreamed – dreamt/dreamed
 • Drink – drank – drunk
 • Drive – drove – driven
L  ,  M ,  O
 • Lay – laid – laid
 • Lead – led – led
 • Lean – leant/ leaned – leant/ leaned
 • Learn – learnt/ learned – learnt/ learned
 • Leave – left – left
 • Lent – lent – lent
 • Lie (in bed) – lay – lain
 • Lie (not to tell the truth) – lied – lied
 • Light – lit/ lighted – lit/ lighted
 • Lose – lost – lost
 • Make – made – made
 • Mean – meant – meant
 • Meet – met – met
 • Overtake – overtook – overtaken
E  , F
 • Eat – ate – eaten
 • Fall – fell – fallen
 • Feed – fed – fed
 • Feel – felt – felt
 • Fight – fought – fought
 • Find – found – found
 • Fly – flew – flown
 • Forbid – forbade – forbidden
 • Forget – forgot – forgotten
 • Forgive – forgave – forgiven
 • Freeze – froze – frozen
P  , R
 • Pay – paid – paid
 • Put – put – put
 • Read – read – read
 • Ride – rode – ridden
 • Ring – rang – rung
 • Rise – rose – risen
 • Run – ran – run
T , U  , W
 • Take – took – taken
 • Teach – taught – taught
 • Tear – tore – torn
 • Tell – told – told
 • Think – thought – thought
 • Throw – threw – thrown
 • Understand – understood – understood
 • Wake – woke – woken
 • Wear – wore – worn
 • Weep – wept – wept
 • Win – won – won
 • Wind – wound – wound
 • Write – wrote – written
قبلی
افعال اصلی

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

متقاضی کدام دوره هستید؟*

مقالات مرتبط :

keyboard_arrow_up