« نظر شما برای ما ارزشمند است »


  • لطفا سوالات زیر را آزادانه پاسخ دهید.
  • پاسخ درست و غلط وجود ندارد.
    شما در پرسشنامه نام خود را نمی نویسید و تمامی زبان آموزان به این پرسشنامه پاسخ میدهند و در نهایت مجموعه نظرات تمام افراد مورد بررسی قرار میگیرد.  به همین خاطر خود را محدود نکنید و صادقانه پاسخ دهید.

 نتایج این نظرسنجی در راستای بهبود کیفیت خدمات موسسه استفاده خواهد شد.

 
keyboard_arrow_up