دوست خوب من سلام 

لطفا سوالات زیر را آزادانه پاسخ دهید . پاسخ درست و غلط وجود ندارد،  شما در پرسشنامه نام خود را نمی نویسید و تمامی زبان آموزان و خانواده های آن ها  به این پرسشنامه پاسخ می دهند و در نهایت مجموعه نظرات تمام افراد مورد بررسی قرار می گیرد از این رو لطفا خود را محدود نکنید و آزادانه پاسخ دهید. نتایج این نظر سنجی در راستای بهبود کیفیت خدمات موسسه استفاده خواهد شد .
لطفا میزان رضایت خود را در مورد هر کدام از جمله های نظرسنجی مشخص نمایید.
در صورتی که نسبتا خوب و خوب را انتخاب کردید لطفا بفرمایید چه چیزی باید بهبود یاید و در صورتی که کمی ضعیف ، نسبتا بد و بسیار بد را انتخاب کردید ذکر کنید چه چیزی ضعیف است .

بسیار عالیخوبنسبتا خوبخنثی متوسطکمی ضعیفنسبتا بدبسیار بد

بسیار عالیخوبنسبتا خوبخنثی متوسطکمی ضعیفنسبتا بدبسیار بد

بسیار عالیخوبنسبتا خوبخنثی متوسطکمی ضعیفنسبتا بدبسیار بد

بسیار عالیخوبنسبتا خوبخنثی متوسطکمی ضعیفنسبتا بدبسیار بد

بسیار عالیخوبنسبتا خوبخنثی متوسطکمی ضعیفنسبتا بدبسیار بد

بسیار عالیخوبنسبتا خوبخنثی متوسطکمی ضعیفنسبتا بدبسیار بد

بسیار عالیخوبنسبتا خوبخنثی متوسطکمی ضعیفنسبتا بدبسیار بد

بسیار عالیخوبنسبتا خوبخنثی متوسطکمی ضعیفنسبتا بدبسیار بدتنها یک بارهر چند ماه یک بارماهی یک بارهفته ای یک بارهر روز

تنها یک بارهر چند ماه یک بارماهی یک بارهفته ای یک بارهر روز

تنها یک بارهر چند ماه یک بارماهی یک بارهفته ای یک بارهر روز