افعال اسمی در حالت تاثیر پذیری need-require-want

افعال اسمی در حالت تاثیر پذیری (Gerunds in Passive sense)

 افعال اسمی در حالت تاثیر پذیری (Gerunds in Passive sense)

اغلب اوقات پس از افعال need ، want و require از gerund استفاده می کنیم که در این حالت فعل اسمی حالت تاثیر پذیری را نشان می دهد:

I have three pants that need washing (needs to be washed).

This letter requires signing (needs to be signed).

The house wants repainting (needs to be repainted).

نکته: عبارت Something wants doing یک عبارت انگلیسی بریتانیایی می باشد. میدانیم پس از want معمولا مصدر را می نویسیم.

مطالب مرتبط فصل پنجم آموزش گرامر