افعال اسمی بعنوان فاعل،شی،تکمیل کننده

Gerunds as Subject, Object or Complement

مانند هر اسمی افعال اسمی نیز می توانند فاعل، شی و یا تکمیل کننده جمله باشند:

Smoking costs a lot of money.

I don’t like writing .

My favorite occupation is reading.

و همانند فعل می تواند خودش یک شی داشته باشد. در این حالت تمام عبارت [Object +Gerund] می تواند فاعل، شی و یا تکمیل کننده جمله باشد:

Smoking cigarettes costs a lot of money.

I don’t like writing letters.

My favorite occupation is reading detective stories.

همانند یک اسم می توانند adjective (وابسته -صفت) های خود را داشته باشند:

The settling of debts.
His drinking of alcohol.
Pointless questioning.
A settling of debts (not settling debts.)
Making “Titanic ” was expensive.
The making of “Titanic” was expensive.

مطالب مرتبط فصل پنجم آموزش گرامر