آموزش-گرامر-انگلیسی
آموزش-گرامر-انگلیسی
آموزش-گرامر-انگلیسی

آموزش گرامر انگلیسی از صفر تا صد (مبتدی تا پیشرفته)

 آموزش کامل  گرامر زبان انگلیسی به زبان ساده از پایه به صورت رایگان می پردازد.این دوره هم برای افراد مبتدی و هم برای سطوح پیشرفته قابل استفاده است. دوره آموزش گرامر انگلیسی از صفر تا صد با تمام نکات و درس به درس طی 12 فصل ارائه شده است.

زمان ورکشاپ و کارگاههای عملی گرامر نیز به زودی اعلام خواهد شد.

با کلیک بر روی موضوع دلخواه بطور مستقیم قادر خواهید بود از مطالب آن موضوع استفاده کنید.

( مطالب این بخش به صورت روزانه به روز رسانی میشود.)

حجم مطالب بارگذاری شده

مطالب بصورت دسته بندی شده و کامل و چکیده به همراه نکات کلیدی است. در زیر،درس ها را بصورت یکجا مشاهده می کنید. سعی کنید بصورت درس به درس با همین ترتیب پیش بروید.

فصل سوم : سوال

ساختار اصلی سوال در زبان انگلیسی

انواع اصلی سوال در زبان انگلیسی

فصل ششم : افعال چند کلمه ای

افعال چند کلمه ای (افعال عبارتی)

افعال عبارتی Phrasal Verbs

افعال عبارتی جدا شدنی

افعال اضافی

افعال اضافی – عبارتی

فصل هفتم : زمان ها – آینده

زمان آینده استمراری

ساختار زمان آینده استمراری

چگونه از زمان آینده استمراری استفاده کنیم؟

زمان آینده کامل استمراری

ساختار زمان آینده کامل استمراری

چطور از زمان آینده کامل استمراری استفاده کنیم؟

زمان آینده کامل

ساختار زمان آینده کامل

چطور از زمان حال کامل استفاده کنیم؟

زمان آینده ساده

ساختار زمان آینده ساده

چطور از زمان آینده ساده استفاده کنیم؟

فصل دهم : ضمیر

ضمیر ها

ضمیر های شخصی

فصل یازدهم : حروف اضافه

لیست حروف اضافه

      

فصل دوازدهم : معنی فعل ها در زمان های استمراری

معنی فعل ها در زمان های استمراری

افعالی که در زمان های استمراری استفاده نمی شوند

افعالی با دو معنای مختلف

فعل be و زمان های استمراری

آموزش گرامر انگلیسی

فصل هفتم : زمان ها – حال

زمان حال استمراری

ساختار زمان حال استمراری

چه وقت و چرا باید از زمان حال استمراری استفاده کنیم؟

افعال ing دار را در زمان حال استمراری چطور تلفظ کنیم؟

زمان حال کامل استمراری

ساختار زمان حال کامل استمراری

چطور از زمان حال کامل استمراری استفاده کنیم؟

زمان حال کامل

ساختار زمان حال کامل

چه وقت و چرا باید از زمان حال کامل استفاده کنیم؟

for و since در زمان حال کامل و تفاوتهای آنها

زمان حال ساده

چطور از زمان حال ساده استفاده کنیم؟

ساختار اصلی زمان حال ساده

فصل نهم : صفت

صفت ها

صفات اشاره یا محدود کننده

حرف تعریف A , An و یا The

Each و Every

Any و Some

ترتیب صفات

صفت قبل از اسم

صفت بعد از فعل

صفات مقایسه ای

ساخت صفت مقایسه ای

طرز بکارگیری صفات مقایسه ای

صفات برتر

طریقه ساخت صفت برتر

طرز استفاده از صفات برتر

فصل هفتم : زمان ها – گذشته

زمان گذشته استمراری

ساختار زمان گذشته استمراری

چطور میتوانیم از این زمان استفاده کنیم؟

زمان گذشته کامل استمراری

ساختار زمان گذشته استمراری

چطور میتوانیم از این زمان استفاده کنیم؟

زمان گذشته کامل

ساختار زمان گذشته استمراری

چطور میتوانیم از این زمان استفاده کنیم؟

زمان گدشته ساده

ساختار زمان گذشته استمراری

چطور میتوانیم از این زمان استفاده کنیم؟

فصل هشتم : اسم

اسم ها

اسم ها چه هستند ؟

پایان اسم ها

محل قرارگیری اسم ها

وظیفه اسم ها

اسم های شمارا و غیرقابل شمارا

اسم های قابل شمارش

اسم های غیرقابل شمارش

اسم های مشترک شمارا و غیرشمارا

اسم های مشخص

به کار گیری حروف بزرگ برای اسم های مشخص

اسم های مشخص بدون The

اسم های مشخص با The

ملکی یا مضاف الیه

اسم های مشخص (نام ها)

اسم های جمع بی قاعده

فصل هفتم : زمان ها – گذشته

زمان گذشته استمراری

ساختار زمان گذشته استمراری

چطور میتوانیم از این زمان استفاده کنیم؟

زمان گذشته کامل استمراری

ساختار زمان گذشته استمراری

چطور میتوانیم از این زمان استفاده کنیم؟

زمان گذشته کامل

ساختار زمان گذشته استمراری

چطور میتوانیم از این زمان استفاده کنیم؟

زمان گدشته ساده

ساختار زمان گذشته استمراری

چطور میتوانیم از این زمان استفاده کنیم؟

فصل هفتم : زمان ها – حال

زمان حال استمراری

ساختار زمان حال استمراری

چه وقت و چرا باید از زمان حال استمراری استفاده کنیم؟

افعال ing دار را در زمان حال استمراری چطور تلفظ کنیم؟

زمان حال کامل استمراری

ساختار زمان حال کامل استمراری

چطور از زمان حال کامل استمراری استفاده کنیم؟

زمان حال کامل

ساختار زمان حال کامل

چه وقت و چرا باید از زمان حال کامل استفاده کنیم؟

for و since در زمان حال کامل و تفاوتهای آنها

زمان حال ساده

چطور از زمان حال ساده استفاده کنیم؟

ساختار اصلی زمان حال ساده

فصل هفتم : زمان ها – آینده

زمان آینده استمراری

ساختار زمان آینده استمراری

چگونه از زمان آینده استمراری استفاده کنیم؟

زمان آینده کامل استمراری

ساختار زمان آینده کامل استمراری

چطور از زمان آینده کامل استمراری استفاده کنیم؟

زمان آینده کامل

ساختار زمان آینده کامل

چطور از زمان حال کامل استفاده کنیم؟

زمان آینده ساده

ساختار زمان آینده ساده

چطور از زمان آینده ساده استفاده کنیم؟

فصل هشتم : اسم

اسم ها

اسم ها چه هستند ؟

پایان اسم ها

محل قرارگیری اسم ها

وظیفه اسم ها

اسم های شمارا و غیرقابل شمارا

اسم های قابل شمارش

اسم های غیرقابل شمارش

اسم های مشترک شمارا و غیرشمارا

اسم های مشخص

به کار گیری حروف بزرگ برای اسم های مشخص

اسم های مشخص بدون The

اسم های مشخص با The

ملکی یا مضاف الیه

اسم های مشخص (نام ها)

اسم های جمع بی قاعده

فصل نهم : صفت

صفت ها

صفات اشاره یا محدود کننده

حرف تعریف A , An و یا The

Each و Every

Any و Some

ترتیب صفات

صفت قبل از اسم

صفت بعد از فعل

صفات مقایسه ای

ساخت صفت مقایسه ای

طرز بکارگیری صفات مقایسه ای

صفات برتر

طریقه ساخت صفت برتر

طرز استفاده از صفات برتر

فصل دهم : ضمیر

ضمیر ها

ضمیر های شخصی

فصل یازدهم : حروف اضافه

لیست حروف اضافه

      

فصل دوازدهم : معنی فعل ها در زمان های استمراری

معنی فعل ها در زمان های استمراری

افعالی که در زمان های استمراری استفاده نمی شوند

افعالی با دو معنای مختلف

فعل be و زمان های استمراری

آموزش گرامر انگلیسی

ویدئوهای مربوط به آموزش مکالمه از مبتدی تا پیشرفته