اصطلاحات عامیانه و ضرب المثل های انگلیسی

برگزیده ای از پرکاربردترین اصطلاحات عامیه و ضرب المثل ها مشهور انگلیسی همراه با ترجمه

ضرب المثل انگلیسیمعنی و مفهوم
 take a chance while it is available شانس یک‌بار در خونه آدم رو می زنه
A great ship must have deep waterهر که بامش بیش برفش بیشتر
You saw nothing, you heard nothingشتر دیدی ندیدی
To dance to a person’s tuneبه ساز کسی رقصیدن
(To) Cut the chaseبرو سر اصل مطلب
To be petrified ofخشکش زده
Look like a million dollarsجذاب به نظر رسیدن
Get down to businessبریم سر اصل مطلب
Keep someone chin upسرتو بالا بگیر ( محکم باش )
Stand behind someoneهوای کسی رو داشتن
Time fliesزمان زود میگذره
Time dragsزمان نمیگذره
When in Rome, Do as the Romans doخواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو
Plan aheadاز قبل برنامه ریزی کردن
Get along withرابطه خوبی داشتن
Time is goldوقت طلاست
Make it bigموفقیت ( از نظر مالی )
fall for somethingچیزی رو بدون تردید باور کردن