راهی برای تقویت تلفظ انگلیسی

«استرس کلمه (word stress)» در درک مطلب شنيداری نقش بسيار مهمی را ايفا مي‌کند،مخصوا برای آزمون لیسنینگ آیلتس. زبان انگليسی يک زبان «استرس محور» ميیباشد که اين بدان معنا است که سيلابهای خاصی استرس بيشتری نسبت به بقيـه دريافت مي‌کنند، در حاليکه از روی کلمات فاقد استرس به سرعت مي‌گذريم.

انگليسی زبانان به طور طبيعی استرس کلمات را به کار می برند. اين آنقدر برای آنها طبيعی است که حتی نمي‌دانند دارند از آنها استفاده ميیکنند. در بسياری از زبانها، از جمله فرانسه و ژاپنی، هر سيلاب با «تأکيد» مساوی و يکسان تلفظ مي‌شود. بنابراين اين دسته از غير انگليسی زبانان اغلب با دو مشکل مواجه هستند:

 • آنها نمی توانند به راحتی صحبتهای انگليسی زبانان بومی (native) را درک کنند، مخصوصاً اگر تند صحبت کنند.
 • انگليسی زبانان بومی هم به نوبه‌ي خود در درک صحبتهای غير انگليسی زبانان (غير بومی) مشکل دارند.

استرس کلمه (word stress) دقيقاً چيست؟

انگليسی زبانان هر سيلاب را با شدت يکسانی بيان نمی کنند،‌ بلکه: يک سيلاب را با استرس (تکيه) تلفظ می کنند.

آنها يک سيلاب را بلند و واضح و بقيه سيلابها را آرامتر بيان می کنند.

سه کلمه‌ photographer ، photograph و photographic را در نظر بگيريد. اين سه کلمه اگر چه هم خانواده هستند، اما استرس هر کدام در جايیمتفاوتي قرار گرفته است:

PHO to graph
pho TO grapher
pho to GRA phic

همه کلماتی که بيش از دو سيلاب دارند، دارای يک سيلاب استرس دار يا مؤکد هستند:

TEAcher, jaPAN, CAnada, aBOVE, converSAtion, imPORtant, deMAND

عادت کنید و از استرس در کلمات استفاده کنید :

اگر شما در صحبتهايتان به درستی از استرس کلمات استفاده کنيد، به سـرعت هر دو مهـارت درک مطلب شنيداری و تـلفظ خـود را تـقـويـت خواهيد کرد.
انگليسی زبانان بيشتر به سيلابهای «استرس دار» دقت مي‌کنند و نه به سيلابهای «خفيف». اگر شما در صحبتهايتان به درستی از استرس کلمات استفاده کنيد، به سرعت هر دو مهارت درک مطلب شنيداری و تلفظ خود را تقويت خواهيد کرد.

هر موقع که چيزی به انگليسی گوش مي‌دهيد (مثلاً راديو يا يک فيلم زبان اصلی) به استرس هر کدام از کلمات دقت کنيد.

اولين قدم شما اين است که آن را بشنويد و تشخيص دهيد.

در مرحله بعد شما مي‌توانيد آن را به کار بريد!

وقتی لغت جديدی را ياد مي‌گيريد،‌ بايد مکان استرس آن را هم بياموزيد.

اگر يک دفـترچه لغت داريد، موقع يادداشت يک لغت جديد حتماً نشان دهيد که کدام سيلاب داراي استرس است. اگر نمي‌دانيد مي‌توانيد به يک ديکشنري مراجعه کنيد. در ديکشنريها معمولاً سيلاب استرس‌دار را با يک علامت ( ‘ ) نشان مي‌دهند (قبل يا بعد از سيلاب استرس‌دار).

علاوه بر استرس کلمه (word stress)، بايد استرس جمله (sentence stress) را هم درست ادا کنيد.

بطور کلی کلمات استرس‌دار در يک جمله عبارتند از:

اسم ها، ‌افعال اصلي (مانند read, visit و …)، صفتها و قيدها. کلمات ديگر يعني حروف تعريف، افعال کمکي، ضماير و … در جمله استرس نمی گيرند. (دقت کنيد سيلابهای استرس‌دار را با کلمه استرس‌دار اشتباه نگيريد.)

جمله زير را با صدای بلند بخوانيد:

The beautiful mountain appeared transfixed in the distance.

حالا اين جمله را با صدای بلند بخوانيد:

He can come on saturdays as long as he doesn’t have to do any homework in the evening.

اگر چه جمله دوم تقريباً 30% طولانی تر از جمله اول است، ولي برای بيان هر دوی آنها زمان يکسانی مورد نياز است، زيرا در هر جمله پنج کلمه استرس‌دار وجود دارد.

يک تمرين :

چند جمله را از يک کتاب انتخاب کنيد و روی يک کاغذ يادداشت کنيد. نخست سيلاب استرس‌دار هر کلمه را مشخص کنيد (با استفاده از يک ديکشنری خوب) و سپس زير کلمات استرس‌دار يا مؤکد در هر جمله را خط بکشيد. بعد از آن، هر جمله را با صداي بلند بخوانيد و دقت کنيد که کلماتی که زيرشان خط کشيده‌ايد را با تأکيد بيشتری ادا کنيد و از روی بقيه کلمات به سرعت بگذريد.

اگر شما اين تمرين را بطور مرتب انجام دهيد از پيشرفت سريع تلفظ تان شگفت‌زده خواهيد شد و در آمادگی آزمون آیلتس از ان استفاده خواهید کرد.

چند قانون در مورد استرس کلمات در زبان انگلیسی

 1. معمولاً تكيه هر كلمه روی ريشه كلمه است. غالباً در اسمها چون ريشه كلمه در بخش اول مي باشد تكيه روی بخش اول است.

‘doctor                 ‘paper

 1. معمولاً در فعل ها چون ريشه كلمه در بخش دوم است تكيه روی بخش دوم است.

 be’gin                en’joy

 1. اكثر پسوندها مانند(ful – ness- est- er- or- ing- en- ed- es)تكيه ندارند.

‘watches – ‘worked – ‘broken – ‘playing – ‘actor – ‘teacher – ‘biggest – ‘kindness – ‘useful

 1. اكثر پيشوندها مانند(be – re – pre – mis – in – un – im)تكيه ندارند.

Im’possible – un’happy – in’fact – mis’take – re’port – pre’tend – be’fore

 1. در كلماتی كه باteleشروع می شوند تكيه روی tele می باشد.

‘telephone                ‘television

 1. در اسامی روزهای هفته، اسامی فصل ها تكيه روی بخش اول است.

‘Sunday                    ‘summer                       ‘holiday

 1. سيلاب قبل ازtionدارای تكيه است.

‘dictionary                  infor’mation                 conver’sation  

 1. در كلماتی كه بهteenختم می شوند تكيه روی teen می باشد.

fif ‘teen                       six’teen

 1. در كلماتی كه بهneseختم می شوند تكيه روی nese می باشد.

Chin’ese                     Japan’ese

 1. در اعدادی كه به ty ختم می شوند تكيه روی قسمت اول است.

‘forty                           ‘fifty

 1. در اسمهای مربوط به روابط خويشاوندی تكيه روی بخش اول است.

‘mother                     ‘brother               ‘sister              ‘brother – in – law

 1. در اسامی مركب (noun + noun) تكيه روی بخش اول است.

‘classroom                ‘football

 1. در تركيب (noun + adjective) استرس روی اسم قرار دارد.

green ‘house              cheap ‘skates

 1. هرگاه بخشی از كلمه صدای اِ كوتاه /ə/ بدهد آن بخش از كلمه دارای تكيه نيست و تكيه روی بخش ديگر است.

a’gain                          a’bout

 1. ضمائر، حروف تعريف، حروف اضافه و افعالmodalو كلمات مخفف دارای تكيه ضعيف هستند.

It’s ‘good

 1. در تركيباتی كه باgoodشروع می شود مانند good bye  استرس روی كلمه بعدي است.

good ‘bye                    good ‘morning 

 1. در ضماير انعكاسی استرس روی كلمهselfقرار دارد.

my’self                              your’self

 1. در دو بخشی های مختوم بهowاسترس روی بخش اول قرار دارد.

‘borrow                              ‘yellow

 1. در بعضی از كلمات با تغيير استرس اسم به فعل تبديل مي شود.

‘import (noun)                    im’port (verb)

‘present (noun)                  pre’sent (verb)

قبلی
چگونه براحتی شروع به نوشتن به زبان انگلیسی بکنیم؟
بعدی
آموزشگاه زبان انگلیسی خوب چه ویژگی هایی دارد؟

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

متقاضی کدام دوره هستید؟*

مقالات مرتبط :

keyboard_arrow_up