فعل در زبان انگلیسی

فعل مهمترین بخش در زبان انگلیسی می باشد. حتی کوتاه ترین جملات دارای فعل هستند. شما می توانید یک جمله یک کلمه ای به کمک فعل بسازید؛ 

مثال: Stop !

برخی از افعال انجام کاری را می رسانند که به آنها Action word می گوییم .

مثال: fight ، run و work.

برخی دیگر چنین نیستند و معمولا وضعیت و یا وجود چیزی را می رسانند که به آنها State word میگوییم.

مثال: be ، exist ، seem ، belong

یک فعل همیشه داری فاعل است (کننده کار) .

مثال: John speaks English .

در اینجا John فاعل (subject ) و speaks فعل می باشد. بنابراین می توانیم بگوییم که افعال کلماتی هستند که به ما می گویند فاعل چه می کند و یا چه هست:

Action: Renaldo plays football.

State: Owen seems kind.

 

نکته ای که در مورد فعل ها وجود دارد این است که افعال بر خلاف دیگر کلمات (صفات ، قید ها ، حروف اضافه و …) شکل های مختلفی دارند. اگر چه که اسم ها نیز دارای دو نوع مفرد و جمع (همراه S) می باشند. مثلا فعل to work (کار کردن) دارای پنج شکل است:

to work , work , worked , works , working

مطالبی که شاید دوست داشته باشید